Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY BRASTER

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.braster.eu, której administratorem i właścicielem jest Braster, jak również prawa i obowiązki Użytkowników, w tym tryb postępowania reklamacyjnego. Każda osoba, która chce korzystać z Platformy, musi uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

Właścicielem Platformy, administratorem i Usługodawcą jest Braster spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach (05-850), ul. Cichy Ogród 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000405201, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5213496648; REGON: 14153094100000; posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 616 857,40 zł. Braster zwany jest dalej również Braster.

Kontakt i sposób porozumiewania się z Braster: (a) mailowo, adres e-mail: kontakt@braster.eu; (b) listownie, adres do korespondencji: ul. Cichy Ogród 7, 05-850 Szeligi.

DEFINICJE

Newsletter bezpłatna Usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Braster informuje Użytkowników o wybranych treściach poprzez cykliczne przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego, w szczególności dotyczące nowości z zakresu rozwoju urządzenia Braster i Usług z nim związanymi
Platforma serwis internetowy dostępny pod adresem www.braster.eu
Polityka prywatności dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem www.braster.eu/pl/polityka-prywatnosci i stanowi integralną część Regulaminu
Regulamin niniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy
Umowa umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Braster a Użytkownikiem, której ogólne postanowienia stanowią niniejszy Regulamin
Usługi usługi świadczone drogą elektroniczną przez Braster na podstawie Regulaminu za pośrednictwem Platformy
Użytkownik podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Usług w ramach Platformy

1. INFORMACJE WSTĘPNE
1.1. Braster nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy na Platformie, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
1.2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności.
1.3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
1.4. Platforma oraz jej elementy składowe, w szczególności fotografie, design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Wszystkie prawa własności intelektualnej związane z Platformą i Usługami należą do Braster. Użytkownik nie może rozpowszechniać elementów Platformy oraz materiałów zamieszczonych na Platformie, do których nie ma praw, bez pozyskania zezwolenia Braster lub osób upoważnionych. Użytkownicy nie są uprawnieni do utrwalania i powielania Platformy na jakichkolwiek nośnikach.

2. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

2.1. W celu korzystania z funkcjonalności Platformy, po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne warunki techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające wyświetlenie interface Platformy, (b) zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome 45.0+, FireFox 40.0+, Internet Explorer 9+, Opera 15+, Safari 7+, (c) aktywne konto e-mail, (d) włączona obsługa Javascipt i Cookies.
2.2. Każda z Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Braster albo zaprzestania ich używania. Użytkownik może też zrezygnować z Usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych Usług.
2.3. Jeżeli Usługa wymaga podania danych, w tym osobowych, Braster oznaczy te dane, które są niezbędne do realizacji Usługi i miejsca, których uzupełnienie o te dane jest obowiązkowe.

3. NEWSLETTER

3.1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Braster na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
3.2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik zamawia taką Usługę za pomocą formularza dostępnego na stronie www.braster.eu poprzez podanie swojego imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail), a następnie uaktywnia przycisk „WYŚLIJ”.
3.3. Z chwilą użycia linku aktywacyjnego wysłanego na adres e-mail Użytkownika, pomiędzy Braster a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.
3.4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli na adres kontakt@braster.eu lub adres do korespondencji Braster wskazany na wstępie.
3.5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Braster jest dobrowolna i w każdej chwili Użytkownik może ją wycofać.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4.1. Braster udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za Platformę oraz Usługi.
4.2. W związku z powyższym Braster nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z: (a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, (b) sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Platformy, (c) krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Platformy, spowodowane koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych, konserwatorskich czy modernizacyjnych w Platformie, z zastrzeżeniem, że żadne z powyższych wyłączeń odpowiedzialności nie ograniczają zasady, iż Użytkownicy będący konsumentami podlegają ochronie tych przepisów obowiązujących w państwie ich zwykłego miejsca pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
4.3. W zakresie Umów zawieranych między Braster a Użytkownikami niebędącymi konsumentami, Braster ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika niebędącego konsumentem.

5. REKLAMACJE

5.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Platformy czy Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail kontakt@braster.eu lub adres do korespondencji Braster wskazany na wstępie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Braster zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie.
5.2. Braster ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej otrzymania. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który został podany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6. ZMIANA REGULAMINU

6.1. Braster może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Braster) lub technicznych (modernizacja Platformy lub Usług, zmiana sposobu funkcjonowania Platformy lub Usług).
6.2. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu, a także w komunikacie wyświetlanym na Platformie przez 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie Użytkownik powinien dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu, lub odmówić jego akceptacji oraz wypowiedzieć Umowę.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu konsumenta.
7.2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim, a Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu są w języku polskim.
7.3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR lub ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Braster.
7.4. Polityka Prywatności, znajdująca się tutaj, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Data wejścia Regulaminu w życie: 23.09.2016r.