Ochrona patentowa

Opracowane przez zespół naukowy BRASTER S.A. technologie są zabezpieczane polskimi oraz międzynarodowymi patentami i zgłoszeniami patentowymi – m.in. na terytorium wybranych krajów Unii Europejskiej, Rosji, Indii, Chin i innych państw azjatyckich, a także Brazylii, Australii, USA i Kanady.

Oznacza to, iż BRASTER S.A. jako jedyny uprawniony nabył prawo wyłącznego korzystania z tych wynalazków w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarach, których dotyczy patent. Tym samym BRASTER S.A może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku polegającego na:

  • wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub
  • stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.